02166915611-09124732005 masoudpaiam@karmaphone.org

برنامه های مربوط به صفر بند سیستم سانترال سری tda

به طور کلی برای فعال کردن و تنظیم کامل سرویس صفر بند این سانترال 6 عدد برنامه وجود دارد که عبارتنداز برنامه های
300/ 301/ 302/ 501/ 509/ 602

اولین برنامه : وارد کردن ارقامی که باید محدود شوند

در برنامه شماره 301 ارقامی که در هر کدام از لولها باید محدود شوند را وارد کنید ، مثلا برای لول 2 رقم00 و برای لول 3 رقم 0 را وارد
کنید . توجه داشته باشید که لولهای 1 و 7 از قبل تنظیم شده و قابل برنامهریزی نمی باشد
به طور کلی در سانترال پاناسونیک برای بستن دو صفر و یا یک صفر از این برنامه ها استفاده می شود ، دراین برنامه شما برای مرکز
تلفن تعیین می کنید که هر کلاسی که مثلا در لول دو قرار بگیرد از لحاظ دسترسیداشتن به دو صفر دارای محدودیت باشد
این محدودیت می تواند شامل ارقام دیگری نیز باشد ؛ برای اینکه هر کدام از این لولها تا 100 عدد خانه حافظهدارند که می توانند تا 100
شماره و یا کد را وارد دایره محدودیت خود قرار بدهندبه طور خلاصه برای ایجاد محدودیت و بستن صفر و دو صفر در این سیستم ابتدا باید
ارقام دوصفر را در اولینخانه حافظه مربوط به لول دو و رقم صفر را در اولین خانه حافظه مربوط به لول سه وارد نمائید
پس از ورود به حالت برنامه ریزی و وارد کردن کد برنامه ( 301 ) با فشار دادن دگمهENTER عبارت زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر
خواهد شد
TRS Code
Level No?
یعنی شما وارد برنامه محدودیت در شماره گیری شده اید و لول مورد نظرتان را وارد کنیدبرای مثال و برای تنظیم دو صفر و صفر بند
سیستم در اینجا رقم 2 را وارد می کنیم ( یعنی می خواهیم ارقام دوصفر را برای لول دو تعیین کنیم
پس از وارد کردن رقم دو ، سیستم وارد لول دو شده و از شما می خواهد تا اینکه خانه حافظه مورد نظرذتان راوارد کنید ؛در این زمان
شما می توانید با فشار دادن دگمه NEXTوارد اولین شماره حافظه شوید ؛یعنی 001
 پس از ورود به اولین خانه حافظه ؛ رقم 00 را وارد کرده و با فشار دادن دگمهENTERاطلاعات وارد شده را ذخیره کنید  با فشار دادن
دگمهENDوخارج شدن از این برنامه با وارد کردن مجدد کد برنامه و ورود مجدد به  آن  این بار با انتخاب لول 3 می توانید در لول 3 با وارد
کردن رقم 0 ؛ رقم محدود شده برای این لول را هم تعیین کنید
بنابراین اولین قسمت و اولین برنامه در سیستم صفر بند این سانترال ؛ تعیین ارقام محدود شونده در لولهایمختلف می باشد ؛ که در
برنامه شماره 301 انجام می پذیرد