02166915611-09124732005 masoudpaiam@karmaphone.org

برنامه های مربوط به سرویس قطع مسیر زنگ یا برگشت در سانترال پر ظرفیت

سرویس قطع مسیر زنگ ، سرویسی است که تغییر مسیر اتوماتیک برای زنگ خط شهری و داخلی را فراهم میاورددر سه حالت برنامه
قطع و تغییر مسیر زنگ ؛ مورد نیاز است:
1 – داخلی مورد نظر به زنگ تلفن خود جواب ندهد( IRNA
2 – داخلی مورد نظر اشغال باشد(  Busy)
3 – داخلی مورد نظر برنامهDND (مزاحم نشوید) را اجرا کرده باشد
بنابراین اگر بخواهید مرکز تلفن را برای مواقعی که داخلی های ان بنا به علل جواب ندادن و یا اشغال بودن و یافعال کردن برنامه مزاحم
نشوید برنامه ریزی کنید باید از برنامه های ریزی
استفاده کنیدهمانطور که گفته شد ؛ یک مکالمه بنا به سه علت بالا ؛ یعنی جواب داده نشدن توسط داخلی گرفته شده ؛ اشغال بودن
داخلی گرفته شده و یا فعال بودن برنامه مزاحم نشوید بر روی
داخلی گرفته شده ؛ نیاز به تغییر مسیردارد.
یعنی در حالتهای بالا لازم می اید تا اینکه مکالمه به داخلی و یا مسیر دیگری هدایت شده و جواب داده شوددر این قسمت سه برنامه
اصلی وجود دارد
اول اینکه بعد از چه مدت برنامه قطع و تغییر مسیر زنگ ؛ فعال شود . یعنی وقتی یک داخلی به مکالمه واردشده جواب نمی دهد ؛ مرکز
تلفن چه مدتی منتظر پاسخگوئی ماند ه و سپس مکالمه
را تغییر مسیر دهداین برنامه فقط برای مکالماتی که در داخلی مورد نظر جواب داده نمی شوند ؛ مورد استفاده می باشد ؛ یعنی
اولتعیین می کنیم که بعد از چند زنگ ؛ اگر داخلی مورد نظر گوشی
را برنداشت ؛ سانترال مکالمه را تغییر مسیردهد. این مدت زمان در برنامه شماره 203 تعیین می شود.
دوم اینکه در صورتی که مکالمه به صورت داخل به داخل بوده باشد ؛ یعنی یک داخلی ؛ داخلی دیگری را گرفتهباشد ؛ و داخلی گرفته
شده به مکالمه جواب ندهد ؛ پس از گذشتن مدت زمانی که
ما در برنامه شماره 203تعیین کرده ایم ؛ مکالمه به کدام مقصد تغییر مسیر داده شود ( توجه کنید که گفتیم در صورت جواب داده نشدن )
– این مقصد ؛ یعنی مقصد یک مکالمه داخل به داخل
در صورت جواب داده نشدنش در داخلی اصلی ؛در برنامه شماره 604 تعیین می شود
سوم اینکه در صورتی که یک مکالمه شهری وارد شده باشد و مکالمه وارد شده در داخای اصلی بعد از گذشتنمدت زمانی که ما در
برنامه شماره 203 تعیین کرده ایم ؛ جواب داده نشود ؛
مکالمه شهری وارد شده به کداممقصد تغییر مسیر داده شود . توجه داشته باشید که صحبت از ورود مکالمه خط شهری می باشد ؛
یعنی اینکهتغییر مسیر برای مکالمهات ورودی از بیرون . این
مقصد برای مکالمت ورودی در برنامه شماره 470 تعیین میشود.
بنابراین برنامه های مربوط به این بخش از برنامه ریزی سانترال عبارتند از
203/ 604/ 470

اولین برنامه : زمان شروع برنامه قطع و تغییر مسیر زنگ

در برنامه شماره 203 می توانیدتعیین کنید که بعد از گذشت چه مدت زمانی سرویس قطع و تغییر مسیرزنگ فعال شودتوضیحات تکمیلی در این مورد در سطور بالا اورده شده است
اگر این سرویس غیر فعال شده باشد ، متناسب با نوع کارت خط شهری یکی ازدو اتفاق زیر خواهد افتاد
اگر کارت خط شهری از نوع 1 Tباشدو یا ELCOT و یاLCOT  خط شهری در داخلی که امتیاز زنگ دارد ، زنگخواهد خورد تا اینکه داخلی مورد نظر به زنگ خط شهری جواب دهد
واگر کارتهای دیگری استفاده شده باشد ، صدای بوق اشغال برای تلفن کننده پخش خواهد شد
اگر یک داخلی یکی از اعضای گروه شکار داخلی ازاد باشد ، مکالماتی که به این داخلی وصل می شوند به سرویسقطع مسیر در صورت مشغول بودن و یا مزاحم نشوید ، هدایت نخواهد شد
 پس از ورود به حالت برنامه ریزی و وارد کردن کد برنامه ( 203 ) و فشار دادن دگمه ENTERعبارت زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد
Intercept Time
Time Mode?
در این زمان مرکز تلفن از شما می پرسد که زمان شروع به فعالیت کردن برنامه قطع و تغییر مسیر زنگ را برایکدام یک از شیفتهای کاری می خواهید تنظیم کنید.
این مطلب به ما نشان می دهد که زمان شروع به فعالیت این برنامه در هر کدام از شیفتهای کاری مرکز تلفن میتواند متفاوت باشد
یعنی می توانیم تنظیم کنیم که مثلا در شیفت روز بعد از گذشتن 40 ثانیه و جواب داده نشدن به مکالمه ؛مکالمه به داخلی مقصد هدایت
شود و یا در شیفت شب بعد از 60 ثانیه این اتفاق بیفتد.
بنابراین در این قسمت شما می توانید با وارد کردن:
رقم 1 برای شیفت روز
رقم 2 برای شیفت نهار
رقم 3 برای شیفت استراحت
رقم 4 برای شیفت شب
شیفت کاری مورد نظرتان را وارد کنید
پس از وارد کردن رقم مربوط به شیفت کاری سانترال ؛ زمان مورد نظرتان را وارد کنید ؛ این زمان می تواند1 الی 120 ثانیه باشد
و با فشاردادن دگمه STOREاطلاعات وارد شده را ذخیره کرده  پس از وارد کردن زمان مورد نظر ؛ با فشار دادن دگمهENDاز این برنامه خارج شوید .

دومین برنامه : تعیین مقصد مکالمه در حالت مکالمه داخلی به داخلی

در مورد این برنامه ؛ یعنی برنامه شماره 604 در قسمت بالا توضیحات کامل داده شده است و به طور خلاصه ؛مقصد تغییر مسیر یک
داخلی در صورت جواب داده نشدن در این برنامه
( 604 ) تعیین می شود ، یعنی وقتی کهیک داخلی به داخلی دیگری زنگ می زند ، و داخلی گرفته شده به مکالمه جواب نمی دهد ، بعد203
تعیین شده است ، داخلی تلفن کننده به داخلی که در این برنامه تعیین میشود ؛ تغییر مسیر داده خواهد شد
پس از ورود به حالت برنامه ریزی و وارد کردن کد برنامه ( 604 ) با فشار دادن دگمه ENTERعبارت زیر برروی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد
EXT Intercept
Time Mode?
یعنی از شما می پرسد که مقصد تغییر مسیر برای مکالمات داخل به داخل را در کدام یک از شیفتهای کاری روز ،نهار ، استراحت و یا
شب می خواهید که تنظیم کنید ؛ در این با وارد کردن ارقام
زیر :
رقم 1 برای شیفت روز
رقم 2 برای شیفت نهار
رقم 3 برای شیفت استراحت
رقم 4 برای شیفت شب
شیفت کاری مورد نظرتان را وارد کنید
از شما می خواهد تا اینکه شماره داخلی Ext No پس از وارد کردن شماره شیفت کاری مورد نظرتان عبارتمورد نظرتان را وارد کنید ،
یعنی شماره داخلی که می خواهید برای ان مقصد
تغییرمسیر زنگ در صورت جوابداده نشدن را انتخاب کنید.
پس از وارد کردن شماره داخلی که می خواهید برای ان تغییر مسیر انتخاب کنید ؛ در این مرحله شماره داخلیمقصد تغییر مسیر را وارد کنید.
برای مثال اگر خواسته باشید برای داخلی 101 تغییر مسیر به داخلی 103 را انتخاب کنید ؛ بنابراین اول شماره101 را وارد کرده و سپس
شماره داخلی 103 را وارد کنید
پس از وارد کردن شماره داخلی مقصد با فشار دادن دگمه store  اطلاعات وارد شده را ذخیره کرده و با فشار دادن دگمه END از این
برنامه خارج شوید.

سومین برنامه : تعیین مقصد مکالمه در حالت مکالمه خط شهری (ورود زنگ خط شهری )

تعیین مقصد مکالمه در حالت ورود زنگ خط شهری ؛ در برنامه شماره 470 تعیین می شود ، یعنی در این برنامهاست که شما می توانید
تعیین کنید ، وقتی یک خط شهری وارد می شودوداخلی
که امتیاز زنگ را دارد بهمکالمه پس از گذشتن مدت زمانی که در برنامه شماره 203 تعیین کرده ایم ؛ جواب نمی دهد ؛ مکالمه به
کدامداخلی و یا مقصد ؛ تغییر مسیر داده شود
یعنی پس از گذشتن مدت زمان تعیین شده در برنامه شماره 203 ، خط شهری در صورت جواب داده نشدن ؛ بهمقصدی که شما در این
برنامه برای ان تعیین می کنید ؛ تغییر مسیر دادهخواهد شد
پس از ورود به حالت برنامه ریزی و وارد کردن کد برنامه ( 470 ) و فشار دادن دگمه   ENTERعبارت زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد
شد
TRG Intercept
Time Mode?
یعنی از شما می پرسد که مقصد تغییر مسیر برای مکالمات ورودی ( خط شهری ) در کدام یک از شیفتهای کاریروز ، نهار ، استراحت و یا
شب می خواهید که تنظیم کنید ؛ در این با وارد کردن
ارقام زیر :
رقم 1 برای شیفت روز
رقم 2 برای شیفت نهار
رقم 3 برای شیفت استراحت
رقم 4 برای شیفت شب
شیفت کاری مورد نظرتان را وارد کنید
پس از وارد کردن رقم مربوط به شیفت کاری مورد نظرتان ؛ شماره گروه خط شهری که برای ان و یا انها داخلیمقصد در صورت جواب داده
نشدن انتخاب کنید را وارد کنید
مثلا رقم 1 برای گروه خط شهری اول و یا خط شهری اول ( اگر فقط یک خط شهری در گروه 1 قرار داشته باشد )
پس از وارد کردن شماره گروه خط شهری مورد نظرتان ؛ مثلا گروه 1 ؛ با فشار دادن دگمهENTER  سانترال، اماده می شود تا اینکه شما
مقصد زنگ در صورت جواب داده نشدن به خطوط
این گروه را وارد کنید ، مثلا 102حالا اگر یکی از خطوط گروه خط شهری یک در داخلی اصلی مثلا 101 زنگ بخورد و خط در داخلی اصلی
پس ازگذشتن مدت زمان تعیین شده در برنامه
شماره 203 به داخلی تعیین شده در این برنامه تغییر مسیر داد هخواهد شد.
پس از وارد کردن اطلاعات مورد نظر ؛ با فشار دادن دگمه STORE اطلاعات وارد شده را ذخیره کرده و با فشار دادن دگمهENDاز این برنامه
خارج شوید .