02166915611-09124732005 masoudpaiam@karmaphone.org

استفاده وکاربرد از سانترال در یک محیط هتلی

در یک محیط هتلی ؛ داخلی که به عنوان داخلی اپراتور هتل تعیین شده باشد می تواند وضعیت هر کدام ازتعیین کرده و یا حالتهای
Check- out و Check- in داخلیهای اطاقهای میهمانان را با قرار دادن انها در حالتهای موجود را مشاهده کند
وقتی که یک میهمان وارد اطاقی می شود ، اپراتور هتل داخلی مربوط به ان اطاق را در حالتCheck- inقرارمی دهد ، یعنی ان داخلی
از ان لحظه به بعد دارای امکاناتی می شود که مطابق درخواست مسافر جدید تنظیمشده است ، مانند ازاد شدن خط شهری ؛ صفر و یا
دو صفر خط شهری ، تنظیم زمان بیدار کردن مسافر …. درحالتCheck- in هزینه های مکالمه برای مسافر ان داخلی محاسبه خواهدشد
وقتی که یک میهمان هتل را ترک کرده و اطاق خود را تحویل می دهد ؛ اپراتور هتل می تواند داخلی اطاق تخلیهشده را در حالت
Check- out قرار دهد و با این کار در اصل امکانات ان داخلی را مانند تصرف خط شهری و یا داشتن صفر و دو صفر قطع کرده و تنظیمات
مربوط به ساعت زنگ بیدار شدن و غیره را پاک خواهد کرد
  برای هر کدام از داخلی های اطاقهای میهمان یک دگمهDSSتعریف می شود و روش بودن و یا نبودن LED مربوط به DSSهر کدام از این
داخلی هانشان دهند ، وضعیت ان داخلی و در اصل آن اتاق از لحاظ قرار داشتن در حالتهای Check- out و Check- in میباشد
این امکان به اپراتور هتل این امکان را می دهد که با استفاده از تلفن هر کدام از داخلی های مربوط به اطاقهایمیهمانان را در وضعیتهای
 Check- out و یا Check- in قرار دهد
اپراتور هتل همچنین می تواند با استفاده از تلفن اپراتوری خود نسبت به تنظیم ساعت بیدار کردن میهمانانخود اقدام کند( Wack- up)
همانطور که می دانید بعضی از میهمانان از اپراتور هتل می خواهند که انها را سر .  ساعت مشخصی بیدار کنند ؛ برای انجام این کار ؛
اپراتور هتل می تواند با استفاده از سرویستلفن داخلی اطاق مورد نظر را طوری برنامه ریزی کند ؛ که تلفن داخلی مورد نظر سر ساعت
تنظیم شده برایبیدار کردن مسافر ؛ زنگ بزندبناراین تلفن داخلی اپراتور هتل کارهای زیر را می تواند در این خصوص انجام دهد( توجه
داشته باشید  کهتماس با این داخلی امکان پذیر نسیت و اگر کسی شماره داخلی اپراتور مدیر را بگیرد ؛ صدای بوق اشغال خواهدشنید
و این داخلی برای انجام کارهای توضیح داده شده می باشد و همچنین اپراتور هتل برای انجام کارهایمحوله باید از یک تلفن اختصاصی
پاناسونیک که دارای صفحه نماشی 6 سطری می باشد ؛باید استفاده کند( KX-  T7636)

LEDمربوط به دگمه هایDSSهر کدام از داخلی های اطاقهای میهمان نشان گر وضعیت ان داخلیها از لحاظ قرارداشتن در حالت

Check- outویاCheck- in میباشد یعنی اگر LEDیک دگمه  DSS در حالت خاموش باشد داخلی مربوط به ان دگمه در حالت Check- out
قرار دارد و اگر روشن باشد ؛ داخلی مربوط به ان دگمه در حالت Check- inقرار دارد
 1. انجام عملCheck- in 
 2.  انجام عملCheck- out
 3. بیدار کردن مسافر در ساعت مشخصی به وسیله زنگ تلفن و با استفاده از سرویسWack- up

 

 

 

انجام عملCheck- in 

؛ داخلی اپراتور هتل می تواند با استفاده از دگمه Check- inکه بر روی تلفن داخلی اپراتور تعریف شده است هر کدام از داخلی های
مورد نظر خود را درحالتCheck- in قرار دهد

 

 

 

 1.  در حالتی که گوشی بر روی تلفن قرار دارد
 2.  دگمه Check- in را فشار دهید
 3.  شماره داخلی مورد نظر را وارد کرده و سپس دگمهENTERرا فشار دهید و یا اینکه دگمهDSS مربوط بهان داخلی را فشار دهید
 4.  دگمهYES را فشار دهید
 5.  دگمهEXIT و یا  Check- inرا فشار دهید
همانطور که در بالا توضیح داده شد پس از قرار دادن داخلی در حالتCheck- inمیهمان می تواند با تصرف ؛خط شهری هر نوع مکالمه ای
را که بخواهد انجام دهد
هر نوع صورت حساب قبل از ورود به حالتCheck- inپاک شده و جزئیات مربوط به تغییرات داخلی مورد نظربه طور اتوماتیکضبطخواهد
 شد – البته انجام این عمل نیاز به برنامه ریزی سانترال  دارد.

 انجام عملCheck- out

داخلی اپراتور هتل می تواند با استفاده از دگمهCheck- outکه بر روی تلفن داخلی اپراتور تعریف شده است هر کدام از داخلی های
مورد نظر خود را درحالتCheck- outقرار دهد  ؛
بسته به تنظیمات انجام گرفته بر روی مرکز تلفن ؛ اپراتور هتل کارهای زیر را نیز می تواند انجام دهد
– ضبط کردن و یا تغییر دادن هزینه های مربوط به مینی بار و غیره
– دادن پرینت شارژ با اطلاعات هزینه ها

 

 قرار دادن یک داخلی در حالتCheck- out با و یا بدون دادن پرینت صورت حساب

 

 1.  دگمهCheck- outرا فشار دهید  
 2. شماره داخلی مورد نظر را وارد کرده و سپس دگمهENTER را فشار دهیدو یا اینکه دگمهDSSمربوط به ان داخلی را فشار دهید
 3.  برای قرار دادن داخلی در حالتCheck- outبا پرینت صورت حساب ؛ دگمهPRINTو سپسNEXT را فشار دهید وبرای قرار دادن داخلی
 4. در حالتCheck- outبدون پرینت صورت حساب ؛ دگمهNEXT فشار دهید 
 5.  دگمهYESرا فشار دهید  و یاCheck- outرا فشار دهید  

 

برای ضبط کردن و یا تغییر دادن صورت حساب اطاق و قرار دادن یک داخلی در حالتب Check- out ا و یا بدوندادن پرینت صورت حساب
 1. دگمهCheck- out را فشار دهید
 2.  شماره داخلی مورد نظر را وارد کرده و سپس دگمهENTERرا فشار دهید و یا اینکه دگمه DSS مربوط به ان داخلی را فشار دهید
 3.  دگمهminibarرا فشار دهید 
 4.  دگمهDOWNرا فشار دهید 
 5.  دگمهOther chargesرا فشار دهید
 6. برای قرار دادن داخلی در حالتCheck- outبا پرینت صورت حساب ؛ دگمهPRINT و سپس NEXTرا فشار دهیدوبرای قرار دادن
  داخلی درحالتCheck- outبدون پرینت صورت حساب ؛ دگمه NEXT را فشار   دهید
 7. دگمهYESرا فشار دهید
 8.  دگمهCheck- outو یا NEXT را فشار دهید