02166915611-09124732005 masoudpaiam@karmaphone.org

جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر در سانترال

 جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر( Call Pickup)
عدم اجازه به دیگران برای جواب دادن به زنگ خوردن تلفن خودتان( Call Pickup Deny)

 جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر( Call Pickup)

شما می توانید به زنگ خوردن یک داخلی یک تلفن بدون ترک کردن میز کار خودتان جواب بدهید
. این کار را به دو صورت می توانید انجام بدهید
– 1 جواب دادن به زنگ داخلی خوردن یک تلفن که با هم در یک گروه قرار دارید . یعنی برنامه ریز مرکز تلفن
شما را در یک گروه قرار داده است ( جواب دادن به تلفن هم گروه )
– 2 جواب دادن به زنگ داخلی خوردن یک تلفن به طور مستقیم بدون در نظر گرفتن گروه بندی داخلی ها . (
جواب دادن به طور مستقیم )


1 -گوشی را بردارید

2 -برای جواب دادن به تلفن داخلی هم گروهی دگمهDSSدر حال چشمک زدن را فشا ر داده و یا کد 40 * را
وارد کرده و سپس شماره گروه خودتان را بگیرید ( شماره گروه داخلی ها دو رقمی می باشد )
و برای جواب دادن به تلفن داخلی دیگر به طور مستقیم ؛ دگمه DSSدر حال چشمک زدن را فشار داده و یا کد
41 * را وارد کرده و سپس شماره داخلی در حال زنگ خوردن را بگیرید
3- صحبت کنید