02166915611-09124732005 masoudpaiam@karmaphone.org

راهنمائی برای نصب VOIP در سانترال

 احتیاجاتVOIP

  A1.1واگذاری پهنای باند
در زمان استفاده از کارت Gateway شما باید مطمئن شوید به اینکه شبکه IP مورد  استفاده قرار گرفته دارای پهنای باندکافی برای
پشتیبانی ارتباطاتIP ؛  می باشد . اگر میزان پهنای باندی که برای ارتباطات VOIPمورد نیاز است از میزان پهنای باندی که شبکه IP
می تواند ارائه دهد بیشتر باشدمکالمات  VOIPبا خطر پائین امدن کیفیت مواجه خواهد شد . به علاوه ممکن است باعث ایجاد تاثیرات
مغایر بر روی سایرکارکردهای شود ( کارکردهای از قبیل پست الکترونیکی و یاweb )که در همان شبکه در حال کار می باشند.
میزان پهنای باندی را که مورد نیازتان است ؛ به مسئول شبکه اطلاع دهید . مطمئن شوید از این که شبکه شمامی تواند به طور کامل
ارتباطاتVOIPرا پشتیبانی کند ؛ حتی تحت شرایط حداکثر ترافیک شبکه .

محاسبه پهنای باند

محاسبه زیر فرمولی است برای پیدا کردن میزان پهنای باند مورد نیاز ، برای ارتباطاتVOIP
پهنای باند مورد نیاز
مساوی با تعداد دستگاههای فکس ضربدر پهنای باند مورد نیاز برای CODEC G. 711 به اضافه 16 منهای
تعداد دستگاههای فکس ضربدر پهنای باند مورد نیاز برای ارتباطات صوتی
پهنای باند مورد نیاز برای یک کانالVOIP در جداولی که در ادامه خواهد امد ، اورده شده است .
 پهنای باند مورد نیاز برای یک کانالVOIP
پهنای باند مورد نیاز بستگی دارد به اینکه چه ترکیبی ازCODEC و وقفه ارسال پکیج مورد استفاده قرار گرفته است .
موارد زیر را در مورد نوع  CODEC و وقفه ارسال پکیج در ضوابط کیفیت مکالمه ؛ به خاطر داشته باشید .
کیفیت مکالمه  CODEC در مورد تغییر می کند ازبالا به پائین   G. 711 , G729. A , G  723.1به عبارتدیگر بالاترین CODEC بهG.711و
پائین ترین ان مربوط می شود بهG723.1 هر چه وقفه ارسال پکیج کوتاه تر ؛کیفیت مکالمه بالاتر.
ارائه کیفیت مکالمه بالاتر ازطریق کارتVOIP Gatewayدرمورد کیفیتنیازمند پهنای باند بیشتر ؛
مثال :
به موارد زیر به مانند یک مثال توجه کنید
ارتباطات : ازطریقVAL
تعداد دستگاه های فکس : 2 عدد
وقفه در ارسال پکیج با پروتکلG.711  میلی ثانیه20 برای هر کانال
وقفه در ارسال پکیج برای ارتباطات صوتی در پروتکلG. 729. Aمیلی ثانیه  20  (kbps 31.2بر ای هر کانال)
در این مورد مثالی پهنای باند مورد نیاز مطابق محاسبه زیر خواهد بود.
پهنای باند مورد نیاز :
611.2=31.2* (16-2)  }+(2 * 87.2)
بنابراین به مدیر شبکه اطلاع داده و مطمئن شوید از این که شبکه قادر به تامین پهنای باند 611.2kbps باشد ؛ حتی در حالت حداکثر
ترافیک شبکه.
توجه :
پیشنهاد می شود که تمامی کارتهای موجود در شبکه دارای زمان وقفه ارسال پکیج مشابهی با مثال بالا داشته باشند
اطلاعات تکمیلی :
همانطور که در بالا توضیح داده شد ؛ پهنای باند مورد نیاز برای ارتباطات VOIPمی تواند با انتخاب ترکیبمشخصی از دو پارامتر CODEC
و وقفه در ارسال پکیج ؛ کنترل شود . همچنان این امکان وجود دارد که پهنای  باند مورد نیاز از طریق محدود کردن تعداد کانالهای قابل
دسترسی در ارتباطاتVOIPکنترل شود .
این کارت حداکثر 8 پورت را پشتیبانی می کندکه هر کدام دارای دو کانال مجزا می باشند .  بوسیلهDisableکردن بعضی از پورتها ؛ شما
می توانید از میزان پهنای باند مورد نیاز برای مکالماتVOIP بکاهید
 برای محدود کردن تعداد کانالهایVOIP
وظعیت پورتهای را که می خواهید انها را Disable کنید ؛در حالتOUS قرار دهید  ( از اخر به اول این کار را انجام دهید)
برای مثال اگر شما می خواهید فقط 10 کانال از 16 کانالرا مورد استفاده قرار دهید ؛ مطابق شکل زیرپورتهای 8,7,6 را در حالت
OUS قرار دهیدبا این کار 3 پورت و در نتیجه 6 کانال را OUSکرده اید
( مطابق  شکل زیر )
در این زمان ؛ معادله محاسبه پهنای باند مطرح شده در مثال قبلی ؛ به شرح زیر تغییر خواهد یافت
پهنای باند مورد نیاز :
تعداد دستگاههای فکس ضبدرپهنای باند مورد نیاز برایG. 711 CODEC به اضافه(تعداد دستگاههای فکس منهای 10)ضبدر
(پهنای باند مورد نیاز برای ارتباطات صوتی )